Wat is de Familiereflex?

Familie kan pas echt van betekenis zijn als we met z’n allen de klik maken om familie als gelijkwaardige partner in de zorg te zien. Wanneer hulpverleners en zorgorganisaties oog hebben voor de familie en de reflex maken om hen op een familievriendelijke manier te informeren, ondersteunen en betrekken, heeft dit een grote impact. 

De drie partijen als samenwerkende partners in de zorg zijn: de zorggebruiker (kind, jongere, jongvolwassene, volwassene), de familie (volwassenen én kinderen, de belangrijke naasten) en de hulpverlener. Hoe beter de samenwerking tussen deze drie partijen, hoe meer kans op herstel. 

De Familiereflex is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn rond het betrekken van naasten in de Geestelijke Gezondheidszorg die werd ontwikkeld door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Om bij te dragen aan kwaliteitsvolle hulpverlening, biedt de richtlijn praktische handvatten voor hulpverleners, zorgorganisaties en beleidsinstanties.

Het was een proces van vallen en opstaan, maar het heeft ons een hele nieuwe kijk gegeven

De Familiereflex voor jou als zorgverlener

Stopt iemands wereld met draaien, dan help jij die persoon over pieken en door dalen. Als hulpverlener speel jij een belangrijke rol in het herstelproces van je cliënt. Ook familie en andere naasten zijn van onschatbare waarde. Zij kennen jouw cliënt door en door en zijn een waardevolle bron van informatie.

In essentie hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen: het herstel en welzijn van de cliënt. Samen kunnen jullie dus een onwaarschijnlijk sterk team vormen.

En dat is waar de multidisciplinaire richtlijn, die ontwikkeld werd in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid om gaat: het is een richtlijn die jou als zorgverlener aanmoedigt én helpt om familie meer te gaan betrekken bij het traject dat jouw cliënt doorloopt.

Benieuwd hoe je de tips uit de richtlijn concreet kan toepassen ? Laat je verder inspireren door het aanbod van de Familiereflex:

De Familiereflex voor jou als zorggebruiker

Wist je dat uit onderzoek blijkt dat cliënten waarbij naasten meer betrokken zijn, heel wat positieve effecten ervaren? Meer steun tijdens de begeleiding, een groter gevoel van verbondenheid en een beter herstelproces! Ondanks deze voordelen, is het betrekken van naasten nog niet structureel ingebed in de zorg. Daar willen we met de Familiereflex verandering in brengen.

De Familiereflex speelt in op de roep om hun naasten meer te betrekken. Vanzelfsprekend behoudt de cliënt ten allen tijden de regie over zijn traject, maar hij voelt zich meer gesteund door familie en hulpverleners.

Familie en belangrijke naasten kunnen voor hulpverleners een waardevolle bron van informatie over de cliënt zijn. Een goed betrokken familie kan dus zowel voor hen als voor de cliënt een belangrijke meerwaarde bieden en samen kunnen zij ervoor zorgen dat het herstelproces vlotter verloopt.

Voor hulpverleners is het niet altijd duidelijk wat er mogelijk is en wat niet (bijvoorbeeld in het kader van het beroepsgeheim tussen hulpverlener en cliënt). Zo’n onduidelijkheid kan de natuurlijke samenwerking met de familie in de weg staan. Via de Familiereflex worden handvatten aangeboden om te zorgen voor een structurele inbedding van het betrekken van familie en voor duidelijkheid over welke informatie er binnen de juridische kaders gedeeld kan worden.

 

De Familiereflex voor jou als naaste of familieorganisatie

Met de Familiereflex willen we professionele hulpverleners (verder) versterken om de familieleden en/of naasten van iemand met een psychische kwetsbaarheid te betrekken tijdens het herstelproces. We willen hen daarnaast ook bewust maken van de ondersteuning die familie op haar beurt nodig heeft. Familie is een constante in het leven van een cliënt, tegenover professionele zorg die tijdelijk deel uitmaakt van het traject.

Veel familieleden willen graag betrokken worden in het herstelproces van de zorggebruiker, maar vinden de weg nog niet naar de hulpverleners of botsen op een muur van terughoudendheid. Met de Familiereflex zetten we in op een cultuurverandering, zodat het vanzelfsprekend wordt om familie te betrekken.

De naasten verdienen erkenning voor hun unieke inbreng, eigen noden en inspanningen. Door de Familiereflex krijgen ze meer ondersteuning, verbetert hun welzijn en voorkomen we dat ze zelf in de zorg terechtkomen. 

Naast benadrukken hoe belangrijk de rol van familie is, biedt de richtlijn ook heel concrete handvatten waarmee hulpverleners aan de slag kunnen om een evenwicht te vinden in de triade cliënt – zorgverlener – familielid/naaste.

Ben je zelf familie of naaste van iemand met een psychische kwetsbaarheid? Ben je benieuwd naar de inhoud van de richtlijn? Dan ben je van harte welkom op de online Q&Asessie voor familie en zorggebruikers, op donderdag 18 november om 11 uur.

Het geeft een heel ander gevoel als je toch iets kan betekenen voor je kind

Heb je vragen? Contacteer ons

Contact cliënt

Contact formulier voor klanten.

"*" indicates required fields